प्रहरीले नि र्घाट कु ट पि ट गरेपछी पुण्य र मुनाको समहू पुगे न्याय माग्न मानवअधिकार ! प्रहरी हेरेको हेरे (हेर्नुहोस भिडियो)

प्रहरीले नि र्घाट कु ट पि ट गरेपछी पुण्य र मुनाको समहू पुगे न्याय माग्न मानवअधिकार ! प्रहरी हेरेको हेरे (हेर्नुहोस भिडियो)प्रहरीले नि र्घाट कु ट पि ट गरेपछी पुण्य र मुनाको समहू पुगे न्याय माग्न मानवअधिकार ! प्रहरी हेरेको हेरे (हेर्नुहोस भिडियो)प्रहरीले नि र्घाट कु ट पि ट गरेपछी पुण्य र मुनाको समहू पुगे न्याय माग्न मानवअधिकार ! प्रहरी हेरेको हेरे (हेर्नुहोस भिडियो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *