आफ्नै साहु बाट क’र’णी भएकी युवतीले दिईन यस्तो डरलाग्दो बयान (भिडियो हेर्नुस) पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु

काठमाडौँ,चा’बहिल ब’स्दै आ’एकी एक म’हि’ला बा’रम्बार क’र’णी भ’एकी छिन । उनि आ’फ्नै सा’हुबाट क’र’णी भएको म’हि’लाले खु’ला’एकी छिन । यो घ’टना २०७६ साल पुष २१ बाट घ’ट’ना घ’टेको म’हिलाले ब’ता’एकी छिन । रे’स्टुरे’न्टमा काम गर्न गएको र काम गर्ने क्र’ममा सु’रुमा फो’न न’म्बर मा’गेर कु’राकानी हु’दै गएको थियो ।

यसै क्र’म’मा य’स्तो घ’ट’ना भएको म’हि’लाले बा’ता’एकी छिन । सा’हुले नै ड’र त्रा’स दे’खा’एर बा’रम्बार ब’ला’त्कृत भएको म’हि’लाले बा’ता’एकी छिन । म’हि’लालाई यस्तो घ’टना बा’हिर भ’निस भने मा’रिदि’न्छु भन्ने ध’म्की दि’ने ग’रेको ब’ता’एकी छिन ।नि प’ढ्न भनी का’ठमा’डौँमा को’ठा लि’एर ब’सेको ब’ता’एकी छि’न तर सा’थीहरुले का’म ग’रु भनेर भ’नेप’छी काम गर्ने क्र’म’मा यस्तो भएको म’हि’लाले ब’ता’एकी छिन । यस घ’ट’नाको क’र’णीलाइ क’डा का’रबा’ही हो’स् भन्ने उ’नको मा’ग रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *